บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล

หัวหน้างานสำนักวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:29 น.)