กรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังมีรายนามต่อไปนี้


รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส   ทองสุทธิ์ ที่ปรึกษา


๑. รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ ประธานกรรมการ

๒. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองประธานกรรมการ

๓. เรืออากาศเอก นายแพทย์ศรัณย์ อินทกุล กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์วชิระ สิงหะคเชนทร์ กรรมการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมณ์ กรรมการ

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร กรรมการ

๗. แพทย์จีนสุธาสินี สายวดี กรรมการ

๘. อาจารย์ ดร.อารียา ทรัพย์มาก กรรมการ

๙. อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง กรรมการ

๑๐. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง กรรมการ

๑๑. อาจารย์ ดร.รชพล สีขาวรส กรรมการ

๑๒. อาจารย์พิชชานาถ เงินดี กรรมการ

๑๓. นายประเสริฐ เทพทะเล กรรมการ

๑๔. อาจารย์ ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส กรรมการ และเลขานุการ

๑๕. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖. นางสาวสุดารัตน์ แสงโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ


มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาให้การรับรอง หรือไม่รับรองโครงการวิจัย หรือให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนให้การรับรองรวมทั้งให้พักการวิจัยชั่วคราว หรือยุติการรับรองโครงการวิจัยในกรณีที่งานวิจัยไม่เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

๒. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอผ่านสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๓. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

๔. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์

๕. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คณะกรรมการจริยธรรม     การวิจัยในมนุษย์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส   ทองสุทธิ์ ที่ปรึกษา
๒. รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์ ประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองประธานกรรมการ
๔. เรืออากาศเอก นายแพทย์ศรัณย์ อินทกุล กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์วชิระ สิงหะคเชนทร์ กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมณ์ กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร กรรมการ
๘. แพทย์จีนสุธาสินี สายวดี กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.อารียา ทรัพย์มาก กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง กรรมการ
๑๑. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง กรรมการ
๑๒. อาจารย์ ดร.รชพล สีขาวรส กรรมการ
๑๓. อาจารย์พิชชานาถ เงินดี กรรมการ
๑๔. นายประเสริฐ เทพทะเล กรรมการ
๑๕. อาจารย์ ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูล ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวสุดารัตน์ แสงโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาให้การรับรอง หรือไม่รับรองโครงการวิจัย หรือให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนให้การรับรองรวมทั้งให้พักการวิจัยชั่วคราว หรือยุติการรับรองโครงการวิจัยในกรณีที่งานวิจัยไม่เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๒. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอผ่านสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๓. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๔. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์
๕. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018 เวลา 11:10 น.)