~Research Topic Zone~


กลุ่มเรื่อง & หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ          

          ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555 - 2559 เกี่ยวกับเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดยคำนึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาประเทศ และตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จึงได้กำหนดเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นรวม 13 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

          1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
          2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
          3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
          4. การจัดการทรัพยากรน้ำ
          5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
          6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า
          7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
          8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
          9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม
         10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
         11. สังคมผู้สูงอายุ
         12. ระบบโลจิสติกส์
         13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:22 น.)