~Research Topic Zone~


กลุ่มเรื่อง & หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เกี่ยวกับเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น โดยคำนึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การเสริมสร้างและการพัฒนาประเทศ และตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จึงได้กำหนดเป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 7 กรอบ ดังนี้


กรอบที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์ทางเลือก

กรอบที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดิจิตัล

กรอบที่ 3 ด้านการบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

กรอบที่ 4 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กรอบที่ 5 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร

กรอบที่ 6 ด้านการศึกษา การสร้างสรรค์การเรียนการสอนและภาษา

กรอบที่ 7 ด้านอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2021 เวลา 09:16 น.)