รวมฐานข้อมูลงานวิจัยสุขภาพ


ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสุขภาพ จัดทำขึ้นเป็นเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ รวบรวมข้อมูล และฐานข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ และบทความต่างๆ ทางด้านสุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ สืบค้นไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)
:: งานวิจัย คลิก!!
=> 'ความดัน' ภัยเงียบแรงดันสูง
แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 06 มกราคม 2016 เวลา 09:00 น.)