การเขียนงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ โดย ณัชชา วรรณนิยม


การจัดเก็บความรู้ เรื่อง    “การเขียนงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้  อาจารย์ณัชชา วรรณนิยม

คณะวิชา  พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

หมวด  วิชาการและการวิจัย