ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 เจ้าของผลงาน  วีระศักดิ์ จรบุรมย์
 ปีการศึกษา  2558
 ประเภท  วิทยานิพนธ์
 คณะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขา  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 จำนวนหน้า  123 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 389 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด สถิติการทดสอบไคสแควร์ และสถิติ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 50.60 ปี จบชั้นประถม ศึกษา ร้อยละ 49.90 มีอาชีพขับขี่รถรับจ้าง ร้อยละ 49.90 และรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองและโรคที่มาจากฝุ่นละอองอยู่ในระดับดี ร้อยละ 84.83 ทัศนคติเกี่ยวกับฝุ่นละอองและโรคที่มาจากฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.75 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.76 โดยเฉพาะในด้านการร่วมวางแผนตัดสินใจ การร่วมกิจกรรมในชุมชนและการร่วมรับผลประโยชน์ในการเยียวยาผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความรู้ ทัศนคติ การได้รับการอบรมให้ความรู้ การรับรู้ข่าวสารเรื่องฝุ่นละออง การกระจายต่อข้อมูลข่าวสาร และการได้รับสิ่งสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value

          The purpose of this descriptive research was to study the factors related with people participation in prevention and solution on dust problem affecting health, Nuea Mueang sub-district, Mueang district, Roi Et province. The sample consisted of 389 people who had age 15 years and up in Nuea Mueang sub district, Mueang district, Roi Et province. The data was collected by questionnaires between November to December 2014. The data analysis was done by frequency, percentage, mean, standard deviation, the maximum and minimum value, Chi-square test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.

          The research result revealed as follows the majority was female who had average age 50.60 years, primary level was 49.90%, motorcyclist was 49.90% and monthly, income lower than 10,000 baht was. The knowledge level about dust and disease from dust were at thehigh level by 84.83%. The attitude about dust and disease from dust were at the moderate level by 55.75%. People’s participation in prevention and solution on dust problem were at the moderate level by 45.76%, particularly the decision making plan, joined activities in the community and perceived benefit in reparation the effect of people health in the community. Gender, age, occupation, monthly income, knowledge, attitude, training, received dust information, spread the information and received support had relation with people’s participation in the prevention and solution on dust problem affecting health by statistical significance (P-value

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น