รายการบทความงานวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา
# เรื่อง เจ้าของผลงาน
1  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร และ กัลยกร บุญเจริญ
2  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร และ กัลยกร บุญเจริญ
3  กลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางในการพัฒนาอพาร์ทเมนท์ ให้เช่า ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  อภิรักษ์ เพ็ชรอินทร์
4  รูปแบบการส่งมอบบริการที่มีคุณค่าของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร  วรรนภา สินลาลับ
5  รูปแบบการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพกรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร ขนาดใหญ่มากในจังหวัดนครราชสีมา  ประสิทธิ์ หงาสูงเนิน
6  กลยุทธ์การจูงใจชาวนาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มขึ้น : กรณีศึกษา ชาวนาอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  เจริญ สุขัง
7  ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตจากผ้าไหม ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  คุณัญญา หอมหวล

หน้า    1