:: ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยการจัดประเมินคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย (re-evaluations) ในฐานข้อมูล TCI ทุกๆ 5 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพวารสารคือ การดำเนินงานวารสารที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication ethics) คลิก!


::
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนครราชสีมา ปีที่ ๑ ฉบับ ปฐมฤกษ์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา หรือ "คลิก"

::
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
www.research.cmru.ac.th (ค่าTJIF ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เท่ากับ ๐)

::
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ช่วงเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน    ฉบับที่ ๒ ช่วงเดือน ธันวาคม – พฤษภาคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://hm.npru.ac.th

::
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI กลุ่มที่ 1) ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน    ฉบับที่ ๒ ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม สามารถส่งบทความได้ที่ e-mail : journal.sct
@gmail.com ในการส่งบทความตีพิมพ์ คลิก!

:: มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://res.kku.ac.th/vijai ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบนำส่งบทความได้ที่ http://ora.kku.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๐-๓๑๗๗

::
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ราย ๖ เดือน คือในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งผู้เขียนบทความจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ ๔,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ บทความ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น ๘ หรือ ที่สำนักกองบรรณาธิการวารสารฯ มรภ.สุราษฎร์ธานี โทร/โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕๖๘๑

 


 

:: จริยธรรมการวิจัยในคน : คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/วิชาการอย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพสถิต  ชั้น 8  วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจและพิจารณาบทความทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชินบุตร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายหัวข้อ การเขียนบทความทางวิชาการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  ทานาราช จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บรรยายหัวข้อ การเขียนบทความวิจัย และ 3) อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี  บางบอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บรรยายหัวข้อ กระบวนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา


:: สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดพิมพ์รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ เรื่อง การศึกษาแนวทางผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ กรณีศึกษา กล่มอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ค่ะ

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการคัดสรรหัวข้อ การขอทุน และตีพิมพ์ผลงานวิจัย" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 08.30 - 11.30 น. มีเอกสารประกอบการอบรม ดังนี้ 1)การวิจัยเบื้องต้น 2)หัวข้อวิจัยได้มาอย่างไร

::
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "
การวิจัยในชั้นเรียน" และ "สถิติเบื้องต้นในการวิจัย" ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้ 1)การวิจัยทางการศึกษาและการเขียนเค้าโครงร่าง 2)ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3)ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน และ 4)สถิติเบื้องต้นในการวิจัย

::
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

::
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย

::
ประเภทและรูปแบบของผลงานวิชาการ มีอะไรบ้าง.... 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2021 เวลา 09:34 น.)