เกี่ยวกับสำนักวิจัยและพัฒนา

ประวัติสำนักวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภาระกิจด้านงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ผศ.ดร.จำลอง ชูโต เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในขณะนั้น มีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย และได้มีการจัดทำวารสารทางวิชาการฉบับแรกของวิทยาลัย ชื่อ "วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา" ในปี พ.ศ.2550 


 


ปรัชญา


สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา มีความเชื่อว่าบุคคลในสายงานวิชาการทุกคนย่อมมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถ้าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่อำนวยจะทำให้มีการค้นคว้าความรู้ และสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการทำผลงานวิชาการ ได้แก่ การทำวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรวมไปถึงนวัตกรรมหรือตำรา นอกจากนั้นยังมีศักยภาพที่จะให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วย

 


วิสัยทัศน์


สำนักวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีเผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้

 


พันธกิจ


1. พัฒนาความสามารถ จรรยาบรรณนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ในวิทยาลัย

2. สนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

3. แสวงหาทุน และประสานแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

4. พัฒนาสารสนเทศงานวิจัยและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

5. ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์วิทยาลัย
2. เพื่อจัดทำแผน ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตผลงานวิชาการ การเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคณาจารย์วิทยาลัย
3. เพื่อสรรหาแหล่งทุนสนับสนุนผลงานวิจัยทุกด้าน 

 

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มกราคม 2022 เวลา 07:54 น.)