คณะกรรมการส่งเสริมวิจัย


รายนาม คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย วิทยาลัยนครราชสีม


๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์               ประธานกรรมการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ          รองประธานกรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  สำเริงรัมย์            กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์                 กรรมการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ           กรรมการ

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร          กรรมการ

๗. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี                   กรรมการ

๘. อาจารย์พิชชานาถ  เงินดี                              กรรมการ

๙.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข                กรรมการ

๑๐. อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา                       กรรมการ

๑๑. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย                 กรรมการและเลขานุการ

๑๒. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล                        ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ                           ผู้ช่วยเลขานุการ


มีหน้าที่

๑. พิจารณาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การผลิตผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

๒. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย อนุมัติจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจในการผลิตผลงานวิจัยแก่คณาจารย์วิทยาลัยนครราชสีมา

๓. พิจารณาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายต้องพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย ไปให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณา

๔. ประสานงานกับคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย


ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นต้นไป 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018 เวลา 11:28 น.)