จำนวนผู้เข้าชม

คณะกรรมการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2010 เวลา 21:37 น.


รายนามคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีม

ประธานกรรมการ
๑.    อธิการบดี                                                                                                  

รองประธานกรรมการ

๒.    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐานการศึกษา                                                                         

คณะกรรมการ
๓.    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๔.    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๕.    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง

๖.    คณบดีคณะนิติศาสตร์

๗.    คณบดีคณะศิลปศาสตร์                                                                            
๘.    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

๙.    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

๑๐.  คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์

๑๑.  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

๑๒.  คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน

๑๓.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                                                             
๑๔.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๕.  ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

๑๖.  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา                                                            

ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗.  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา                                                     

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 09:43 น.