คณะกรรมการส่งเสริมวิจัย


 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์วิทยาลัยนครราชสีมา ให้มีการจัดทำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน                        การสอน คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนครรราชสีมา อาศัยอำนาจ       ตามความในมาตรา ๔๓ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา ดังต่อไปนี้
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. ประธานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ กรรมการ
๔. คณบดีทุกคณะวิชา กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการ
๖. หัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
๗. เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) พิจารณาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การผลิต  ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๒) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย อนุมัติจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๓) กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุม การขับเคลื่อนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

 

 

๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ

๓. ประธานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์       กรรมการ

๔. รองอธิการบดีทุกฝ่าย กรรมการ

๕. คณบดีทุกคณะวิชา กรรมการ

๖. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการ

๗. ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ

๘. หัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ

๙. เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑) กำหนดนโยบาย กำกับ ควบคุม การขับเคลื่อนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิชาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของประเทศ

๒) กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการด้านการวิจัย พิจารณาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การผลิตผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม รวมถึงการเผยแพร่ผลงานและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

๓) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย อนุมัติจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจในการผลิตผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์


 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:21 น.)