บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล

หัวหน้าสำนักวิจัยและพัฒนา


นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 14:20 น.)