บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

 

อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา

นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล

หัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนา


นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 07:58 น.)