บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา  ทศตา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล

หัวหน้างานสำนักวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2017 เวลา 13:46 น.)