บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหารสำนักงานวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการอาจารย์สุธิดา  พื้นแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรประจำสำนักงานวิจัยและพัฒนา


นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล
หัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนา
นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและพัฒนา

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 11:41 น.)