บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา




ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ






อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา





นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล

หัวหน้าสำนักวิจัยและพัฒนา






นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา





แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 14:20 น.)