การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย คุณัญญา หอมหวล


การจัดเก็บความรู้ เรื่อง    “การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้  นางสาวคุณัญญา หอมหวล

คณะวิชา  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยนครราชสีมา

หมวด  การเรียนการสอน