โครงสร้างสำนักวิจัยและพัฒนาแก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:23 น.)