KM ด้านการเรียนการสอน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความมีวินัยด้านการตรงต่อเวลา โดย นิภาวรรณ รัตนานนท์ Administrator 3956
2 สเต็มเซลล์ (Stem Cell) โดย ธิดารัตน์ แซ่หว่อง Administrator 2281
3 การจัดการกับนักศึกษาเข้าเรียนช้า โดย ฉวีวรรณ สัตยธรรม Administrator 2794
4 การจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดย กุศล ศรีอุทัย Administrator 1924
5 การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสาธิตและสาธิตย้อนกลับ โดย ปณิตา ปรีชากรกนกกุล Administrator 3763
6 การเปรียบเทียบอายุครรภ์กับผักและผลไม้ โดย ชนม์นิภา ใจดี Administrator 1511
7 การใช้ facebook กับการศึกษา โดย สุปราณี ทัพมงคล Administrator 2148
8 วิธีใช้โปรแกรมตัดเกรดเวอร์ชั่น GradeMaster 1011-2009 PRINTS โดย ธัญธร แค่มจันทึก Administrator 1559
9 องค์ประกอบในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ใครใครก็พูดได้ โดย น้อม รานอก Administrator 2002
10 การใช้ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ SUT-MOTS 5312 โดย วิเชียร โชติวัฒนา Administrator 2419
11 การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย คุณัญญา หอมหวล Administrator 2987
12 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยการนำเกมส์มาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย อุไรรัตน์ โภชนัง Administrator 1849
13 วิธีเรียนกฎหมายให้สนุก โดย รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ Administrator 2337
14 การใช้ภาพยนต์แอนิเมชั่นในการสอนรายวิชาบทภาพยนต์และโฆษณา โดย ธนัท มณีม่วง Administrator 1666
15 การนำคำพิพากษาศาลฎีกามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถแยกแยะปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์และวินิจฉัยกฎหมาย โดย บัญชา วิทยอนันต์ Administrator 2027
16 การใช้เพลงจีนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น โดย กฤษฎา วัฒนศักดิ์ Administrator 2240
17 การใช้ใบลงเวลาเข้าเรียน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงตามเวลาของนักศึกษาแพทย์แผนจีน โดย ศลิษา เจริญสุข Administrator 3563
18 เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน โดย ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์ Administrator 2981
19 การใช้ความต้องการของธุรกิจจริงในการเรียนการสอนวิชาระบบฐานข้อมูล โดย ศิริกาญจนา พิลาบุตร Administrator 2012
20 การพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร์ให้มีความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลา โดยการเข้าชั้นเรียน โดย ศิริกาญจนา พิลาบุตร Administrator 2497
21 การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดย พรหมรินทร์ ขันแก้ว Administrator 2575
22 การพัฒนาทัศนคติ ทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย พรหมรินทร์ ขันแก้ว Administrator 1619
23 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดยการให้คะแนนในการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา โดย ขนิษฐา แก้วเอียด Administrator 3975
24 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ โดย ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ Administrator 3507
25 การสำรวจลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร์ โดย ศิริวัฒน์ โทศิริกุล Administrator 1821
26 การใช้สถานการณ์จริงในการจัดการเรียนสอนวิชากฎหมาย โดย รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ Administrator 1728
27 การใช้ Mind Mapในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ โดย นิภาภรณ์ ผันกระโทก Administrator 2947