KM Best practice

การจัดการความรู้
(อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด
(online :
วิกิพีเดีย)

วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินงานด้านการจัดทำกรอบ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งหมวดหมุ่ขององค์ความรู้ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมวดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดด้านการเรียนการสอน หมวดด้านวิชาการและการวิจัย และหมวดบริหารจัดการสำนักงานและอื่นๆเอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบันทึกการจัดเก็บความรู้
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนจากความรู้ที่จัดเก็บ (KM : Best practice)ส่งบันทึกองค์ความรู้ ด้านการวิจัย ได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น G ห้อง G04  เบอร์ภายใน 185

หรือที่ e-mail  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คลังความรู้