สำนักวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยนครราชสีมา เลขที่ 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
Tel.   044-466111 ต่อ 811
fax.   044-465668
E-mail   research@nmc.ac.th
Website   http://research.nmc.ac.th