ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  ปัญหาทางกฎหมายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย ของผู้ได้รับความเสียหายจากโรงงาน อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ
 เจ้าของผลงาน  ผศ.บัญชา วิทยอนันต์ อาจารย์รัฐชาติ สำฤทธิ์นอก
 ปีการศึกษา  2557
 ประเภท  งานวิจัย
 คณะ  คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 หลักสูตร  -
 สาขา  นิติศาสตร์
 จำนวนหน้า  67 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

บทคัดย่อ

         นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลโดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม           การผลิตสินค้าและการบริการ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวที่เพิ่ม มากขึ้น แต่จากการพัฒนาทางอุตสาหกรรมดังกล่าวกลับสร้างผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้รัฐจะออกมาตรการทางกฎหมายควบคุมการดำเนินการทางอุตสาหกรรมทั้งกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่ปรากฎว่ามาตรการต่างๆ เหล่านั้นยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากการก่อให้เกิดมลพิษทางอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียหาย จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการฟ้องร้องค่าเสียหาย จากผู้ได้รับความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายตั้งแต่กระบวนการฟ้องร้องบังคับคดีขึ้นสู่ศาล ปัญหาการนำสืบพยานหลักฐาน การพิสูจน์ความเสียหายและปัญหาการให้ความคุ้มครองตามมาตรการทางกฎหมายผู้ที่ได้รับความเสียหายตามมาตรการทางกฎหมาย

          ดังนั้น จึงควรมีการกำหนดมาตราการทางกฎหมาย มาตรการการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขกฎหมายให้สามารถให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

คำสำคัญ  การฟ้องเรียกค่าเสียหาย,  โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

Abstract

Government policies encourage investment, especially investment promotion, industrial goods and services, which played a significant role in pushing the economic expansion was increasing. However the development of the industry, it made an impact on the community, environment, or could cause damage to the production process industries.

Although the state issued of legal measures to control the operation of the industry by using the specific laws or related Laws, but it appeared that those measures did not cover person who had been damagedby industrial pollution.It also caused problems and obstacles of litigation for damages from cause of industries pollution. Especially, the issues that related to lawsuits of damages from industrial that cause the damages. Since the process of claim execution to court, problems of evidence, the proving of the damage, and the problems of protection under the law that had been damaged by of legal measures.

Therefore, it should be given legal enforcement measures and legislative amendments were able to ensure fairness and to protect the victims effectively and fairly.

 Keywords: The lawsuits of damages, The factory industries cause pollution

 

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น