ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกรในเขต รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม ตำบลท่า ฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 เจ้าของผลงาน  วินัย อินมณี
 ปีการศึกษา  2558
 ประเภท  งานค้นคว้าอิสระ
 คณะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขา  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 จำนวนหน้า  83 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม ตำบลท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เก็บรวบรวมจากเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 5,6,7,8 และ 10 ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ธันวาคม 2556 – มีนาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

          ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 84.8 เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุดในเรื่อง “ไม่เคยใช้เด็กหรือคนอื่นหยิบภาชนะบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เปิดใช้แล้วมาให้” ร้อยละ 86.7 รองลงมาคือ “การใช้ผ้าโพกศีรษะหรือสวมหมวกปีกกว้างขณะฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ร้อยละ 85.7 พฤติกรรมขณะพ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุดในเรื่อง “การสวมเสื้อแขนยาวขณะฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ร้อยละ 94.8 รองลงมาคือ “ปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ร้อยละ 87.6 พฤติกรรมหลังพ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืช เกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุดในเรื่อง “ไม่พาเด็กไปไร่–สวนด้วย เวลามีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ร้อยละ 97.6 รองลงมาคือ “นำเสื้อผ้า ผ้าโพกศีรษะที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มาใช้ซ้ำอีกทั้งโดยยังไม่ได้ซัก” ร้อยละ 91.0 อายุ มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

          The objective of this study was to investigate factors affecting the relationship between pesticide usage behavior and blood cholinesterase activity of agriculturists who live in the area of responsibility of Ban Hang Nam Nong Khaem Tambon Health Promoting Hospital, Tha Chanuan, Manorom, Chainat. Data were collected from 210 agriculturist’s risk who live at Moo. 5, 6,7, 8, and 10 and had been using a pesticide.

          The results of revesled that the most of agriculturist (84.8%) showed their pesticide usage behavior at hige level. In particulom, the regulow behavior were “avoiding child or other people to contract a pesticide-contaminating container” (86.7%) following by “wearing personal protective equipments” (85.7%), especially “wearing a long-sleeve shirt ” (94.8%) and mask (87.6%) duning pesticide usage. Moreover, the agriculturist had never been taking children to the pesticide-applying farm (97.6%) However, most of them repeatedly more an unwashed clothes (91.0%). In summary, an age and a number of applying pesticide related to the blood cholinesterase activity with a statistically significant level at .05 ( P-value = .027). On the other found, an education level and period of applying pesticide are not to be related with the blood cholinesterase. Interestingly, an over all pesticide usage behaviors including pre-,middle and post-applying pesticide are related to the blood cholinesterase activity with statistically significant level at .05 ( P-value = .000)

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น