ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  การรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็ม กรณีศึกษาคลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและแผนกแพทย์จีนโรงพยาบาลบ้านลาด
 เจ้าของผลงาน  แพทย์จีนสุธาสินี สายวดี แพทย์จีน ปีติชา อะมริต
 ปีการศึกษา  2557
 ประเภท  งานวิจัย
 คณะ  คณะการแพทย์แผนจีน
 หลักสูตร  -
 สาขา  แพทย์แผนจีน
 จำนวนหน้า  46 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

บทคัดย่อ

 

            ในปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากระแสความนิยมด้านการรักษาด้วยการฝังเข็มนั้นได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลกไม่จำเพาะแต่ในทวีปเอเชียเท่านั้น หากแต่ยังได้รับความแพร่หลายไปถึงทวีปยุโรปและทวีปอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ให้การรับรองการฝังเข็มว่าเป็นศาสตร์การรักษาอีกแขนงหนึ่งที่ให้ประสิทธิผลได้อย่างเด่นชัด ซึ่งในประเทศไทยเองนั้นก็ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการใช้การฝังเข็มเพื่อมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและบำบัดโรคตามวิถีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดด้วยเช่นเดียวกัน จึงไม่แปลกที่ตามโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆได้มีการเลือกใช้การฝังเข็มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรค  ซึ่งจากสถิติของผู้ป่วยในปัจจุบันที่เข้ารับการรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็มนั้นมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เนื่องมาจากสภาพการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนที่ทำให้ร่างกายได้รับความเจ็บป่วย อาทิเช่น ท่าทางการนั่งทำงาน การยืนเป็นระยะเวลานาน การยกของ การถือของหนัก หรือการนอนในท่าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ล้วนส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลัง

            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มในการรักษาอาการปวดหลังของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฝังเข็ม ณ คลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและแผนกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลบ้านลาด ซึ่งกลุ่มที่ถูกเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลคือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการฝังเข็ม ณ คลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและแผนกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลบ้านลาดตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2558 จำนวน  20  ท่าน  การศึกษานี้ใช้วิธีการออกแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง   เมื่อได้ข้อมูลนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงบรรยาย คือการใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปที่เก็บข้อมูลได้

            โดยสรุปผลการรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการฝังเข็มกรณีศึกษาคลินิกฝังเข็มโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และแผนกแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลบ้านลาดพบว่า

 

1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 51-60 ปี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2.ข้อมูลอาการปวดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สาเหตุอาการปวดเกิดจากการทำงานหนัก ระยะเวลาที่ปวด 1-3 เดือน  มีลักษณะการปวดแบบร้าวๆ

 

3.ข้อมูลผลความเปลี่ยนแปลงอาการปวดหลังของผู้ป่วยหลังเข้ารับการฝังเข็มภายใน 1 รอบการรักษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผลการฝังเข็มรักษาอาการปวดหลังมีประสิทธิผลต่อการลดความรุนแรงอาการปวดหลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.00 และการฝังเข็มรักษาอาการปวดหลังสามารถลดความถี่ของอาการปวดหลังได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.00

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น