ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 เจ้าของผลงาน  อารีย์ คนซื่อ
 ปีการศึกษา  2558
 ประเภท  งานค้นคว้าอิสระ
 คณะ  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขา  การบริหารการศึกษา
 จำนวนหน้า  115 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 98 คน และครูผู้สอน 207 คน รวมทั้งสิ้น 305 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่าความความตรงเชิงเนื้อหา 1.00 ทุกข้อและมีค่าความเชื่อมั่น 0.977 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Samples) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่(Scheffe')

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า การปฏิบัติในภาพรวมมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกัน ในภาพรวมมี การปฏิบัติไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

          This purpose of the research was 1) to study the internal quality assurance in the basic educational institution under Lop Buri primary educational service area office 2 and 2 ) to compare the internal quality assurance in the basic educational institution under Lop Buri primary educational service area office 2, classified by the position and experience. The sample was 98 the educational institution administrators and 207 teachers , totaling 305 people. The data was collected by questionnaires with rating scale. The IOC was 1.00 and the reliability was 0.977. The data analysis was used frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA) and the researcher compared by least significant difference by Scheff’s method.

          The result of the research revealed that,

  1. The internal quality assurance in the basic educational institution under Lop Buri primary educational service area office 2 , the overall and each aspect were at the highest operation level.When considering each aspect found that the highest operation was the education standard determining of the educational institution. The lowest operation was further education quality development management.
  2. The comparison of results was the internal quality assurance in the basic educational institution under Lop Buri primary educational service area office 2 as perceived by the administrators in educational institution and teachers found that the operation overall were not statistically significant difference at .05. When considering each aspect found that the education standard determining of the educational institution and the education quality monitoring of the educational institution were statistically significant difference at .05.
  3. The comparison of results was the internal quality assurance in the basic educational institution under Lop Buri primary educational service area office 2 as perceived by the personnel in educational institution who had the different experiences found that the overall were not different. When considering each aspect found that, the education standard determining of the educational institution and the education quality monitoring of the educational institution were statistically significant difference at .05. The other aspect was not different.

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น