ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  Mr.
 เจ้าของผลงาน  1
 ปีการศึกษา  2561
 ประเภท  งานค้นคว้าอิสระ
 คณะ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 หลักสูตร  -
 สาขา  บัญชีบัณฑิต
 จำนวนหน้า  20 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  555

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น