ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  วัฒนธรรมองค์การและการพัฒนาตนเองของครู ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 เจ้าของผลงาน  ชญาดา ขุมทรัพย์
 ปีการศึกษา  2558
 ประเภท  งานค้นคว้าอิสระ
 คณะ  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขา  การบริหารการศึกษา
 จำนวนหน้า  135 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 2) เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการพัฒนาตนเองของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 297 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา 1.00 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.933 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)

          ผลการวิจัย พบว่า

  1. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเอาใจใส่ต่อรายละเอียดของการปฏิบัติงาน รองลงมา คือความมั่นคง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การปฏิบัติงานเชิงรุก
  2. การพัฒนาตนเองของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงรองลงมา คือ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือการวิจัย
  3. วัฒนธรรมองค์การกับการพัฒนาตนเองของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน คือในทิศทางบวก โดยความสัมพันธ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ.710

          This purpose of the research was 1) to study the organization culture of the educational institution under Lop Buriprimary educational service area office 2. 2) to study self development of teachers under Lop Buri primary educational service area office 2 and 3) to study the relationship between the organization culture and self development of teachers under Lop Buri primary educational service area office 2.The sample was 297teachers in primary level by Krejcie & Morgan’s method. The data was collected by questionnaires with 5 rating scales. The content validity was 1.00 and the reliability was 0.933. The data analysis was used mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.

          The result of the research revealed that,

  1. The organization culture of the educational institution under Lop Buri primary educational service area office 2, the overall and each aspect were at the high level. The highest average was attention to performance details, followed by security and the lowest average was proactive performance.
  2. Self -development of teachers under Lop Buri primary educational service area office 2, the overall and each aspect were at the high level. The highest average was authentic action learning, followed by learning from eminent persons who had more knowledge and experiences and the lowest average was research.
  3. The organization culture and self development of teachers under Lop Buri primary educational service area office 2 had the same direction and the overall and each aspect were the positive relationship by statistically significant difference at .05 and the relationship level was .710. When considering each aspect found that ranking in ascending order of mean; the emphasis of teamwork (.594), innovation and risk (.572) and the emphasis of personnel (.566)respectively.

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น