ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของผลงาน  เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร และ กัลยกร บุญเจริญ
 ปีการศึกษา  2557
 ประเภท  งานวิจัย
 คณะ  คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตร  
 สาขา  บริหารธุรกิจ
 จำนวนหน้า  64 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัย คือ ผู้ประกอบร้านเบเกอรี่ขนาดเล็ก เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 75 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าสถิติทดสอบ t-test และ F-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

          ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี  สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินธุรกิจมานานกว่า5-7 ปี ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากครอบครัว 

          ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นสำคัญ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ ความรูความเข้าใจด้านวิชาชีพด้านเบเกอรี่ และปัจจัยอื่นในการดําเนินธุรกิจที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ พนักงานที่มีความชำนาญในการผลิต

          ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความสำเร็จ 7 ด้านดังนี้ 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือเบเกอรี่ที่มีความสะอาดสดใหม่และมีรสชาติอร่อยนุ่ม 2) ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ มีเมนูหรือป้ายแสดงราคาเบเกอรี่ชัดเจน และราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ  3) ปัจจัยด้านสถานที่ที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ ทำเลที่สัญจรไปมาสะดวกง่ายต่อการขนส่ง 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ การมีป้ายบอกทางเข้าร้านเบเกอรี่ชัดเจน 5) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือพนักงานที่มีความกระตือรือร้นในการบริการ 6) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ การสร้างบรรยากาศภายในร้านที่ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกเป็นกันเอง 7) ปัจจัยด้านกระบวนที่มีผลต่อความสำเร็จในระดับมาก คือ การจะเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความเสมอภาคด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

          ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกันส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจไม่แตกต่างกัน

 

 

This study aimed 1) To study the concept of evaluating the success of entrepreneurs and the marketing mix that affect a small success bakery business. 2) To integrate of the cognitive from the studies which used in the development of learning and teaching in marketing principles. This research used questionnaire to collect data from small bakeries, which received the responses of 75 entrepreneurs.

The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard deviation, variance, t-test and F-test. There was significance at 0.05 levels.

The research found that most entrepreneurs were female, the ages between 30-39 years old, married, had a bachelor's degree, doing business more than 5-7 years, by transferring knowledge and experience from the family.

It showed that the personal factors that affected to the success bakeries as high level was how to take a good care of the customer was a key. Knowledge factor that affected to the success as high level was the ability of the entrepreneurs in bakeries professional knowledge and the other business operations factors that affected to the success at high was the employees with expertise in production.

Mix factors of marketing services that contribute to their success with seven factors described below: 1) The product factor that affected to the success at high level was clean, fresh, soft and delicious. 2) The price factor that affected to the success at high level was a menu or a tag price of bakery as clear and must be appropriate to the quality and quantity.  3) Location factor that affected to the success as high level was location that convenient, traffic flow, easy to transport. 4) Promotion in marketing factor that affected to the success at high level was a signpost to show the entrance. 5) The human resources factor that affected the success at high level was enthusiastic employees who are ready to serve. 6) Physical factor that affected to the success at high was creating an atmosphere in the shop to make the customers feel comfortable and friendly. 7) The process factor that affected the success at the high level was focus on providing the customers with the equal and offers with accuracy services and fast peed.  

Result of hypothesis showed that household’s bakery with sex, age difference of views about the marketing mix factors that affect the success of the business is no different.

 

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น