ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 เจ้าของผลงาน  อุดม พุ่มโพธิ์งาม
 ปีการศึกษา  2558
 ประเภท  งานค้นคว้าอิสระ
 คณะ  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขา  การบริหารการศึกษา
 จำนวนหน้า  82 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำแนกตามตำแหน่ง และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 87 คน ครูผู้สอน จำนวน 216 คน รวม 303 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.850 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t – test แบบ Independent samples) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F – test แบบ one - way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ตามลำดับ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
  2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวม และ รายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
  3. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

          This research aims to study reviews and comparison of teachers to conduct themselves with the code of school administrators at Lopburi Primary Educational Service Area Office 2 According to a review of school administrators and teachers by position, And school size.The sample including school administrators 87 Teachers of 216 people Total 303.The instruments used to collect data was the five-level scale. The reliability of the entire 0.850. The statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation, testing t(t - test and Independent samples) and test, ANOVA (F - test and one - way ANOVA) and test of different pairs by means of Scheffe (Scheffe ').

          The research found that

  1. Analysis result the conduct of professional ethics of administrators. Lopburi Primary Educational Service Area Office 2. The overall a practical maximum level. And the income found the side with the highest practical is the professional ethics. Subordinate is the ethics co profession, the ethics of self and the ethics of service. The minimal practical is ethical society.
  2. The comparison between the conduct of professional ethics of administrators. Lopburi Primary Educational Service Area Office 2. By position overall and and specific is not different.
  3. The comparison between the conduct of professional ethics of administrators. Lopburi Primary Educational Service Area Office 2. By school size overall and and specific is not different.

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น