ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  การจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แก่ครูโรงเรียนเอกชน ในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
 เจ้าของผลงาน  เกษร บุริวัฒน์
 ปีการศึกษา  2558
 ประเภท  งานค้นคว้าอิสระ
 คณะ  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขา  การบริหารการศึกษา
 จำนวนหน้า  120 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนแก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำแนกตามอายุการทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 217 คน สุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ Independent-Samples T Test ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็น โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

          ผลการวิจัย พบว่า

  1. การจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการบริการสูงที่สุด คือ ด้านค่าการศึกษาของบุตร รองลงมาคือ ด้านค่ารักษาพยาบาล และด้านที่มีการบริการต่ำที่สุดคือ ด้านเงินทดแทน
  2. การจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ จำแนกตามอายุการทำงาน พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนได้รับความรู้ หรือชี้แจงทำความความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ/สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน อยู่ในระดับน้อย มี ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) ด้านการรักษาพยาบาล ด้านค่าการศึกษาของบุตร ด้านค่าช่วยเหลือบุตร ด้านเงินทุนเลี้ยงชีพ และด้านเงินทดแทน
  3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนในระบบต่อการจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แก่ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

          This purpose of the research was to study and compare the opinions of teachers toward The welfare management of private schools promotion group for teachers in private schools in the system under Roi Et primary educational service area office 1 , classified by the working periods. The sample was 217teachers in private schools in the system under Roi Et primary educational service area office 1with purposive random sampling. The data was collected by questionnaires with 5 rating scales and the reliability was 0.78. The data analysis was descriptive statistics that percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics was t-test(Independent samples) and analyzed the opinion’s data with statistically significant difference at .05 by the package program.

          The result of the research revealed that.

  1. The welfare management of private schools promotion group for teachers in private schools in the system under Roi Et primary educational service area office as a whole was at the moderate level, when considering each aspect found that the highest service was the education fee for children, followed by the cost of medical care and the lowest service was the compensation.
  2. The welfare management of private schools promotion group for teachers in private schools in the system under Roi Et primary educational service area office as perceived by private schools teachers in the system, classified by working periods found that teachers in private schools received or informed the understanding about right, the welfare of teachers in private schools were at the low level in 6 aspects that welfare loans(fund),the cost of medical are, the education for children, the children benefits, fund and the compensation
  3. The comparison of results was the teachers’ opinions in private schools in the system towards the welfare management of private schools promotion group for teachers in private schools in the system under Roi Et primary educational service area office 1, the overall and each aspect were not different.

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น