ข้อมูลงานวิจัย

 ชื่อเรื่อง  กลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางในการพัฒนาอพาร์ทเมนท์ ให้เช่า ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของผลงาน  อภิรักษ์ เพ็ชรอินทร์
 ปีการศึกษา  2558
 ประเภท  วิทยานิพนธ์
 คณะ  คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขา  -
 จำนวนหน้า  123 หน้า
 บทคัดย่อ (Abstract)  

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอพาร์ทเมนท์ให้เช่า ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ให้เช่า 400 คน ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ มีค่าความเชื่อมั่น .87 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และผู้ประกอบการอพาร์ทเมนท์ จำนวน  6  คน  ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า

1.  พฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่การรู้จักอพาร์ทเมนท์โดยเพื่อนหรือญาติแนะนำบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเช่าคือตัวท่านเองจำนวนผู้พักในห้องเช่าคนเดียว ระยะเวลาการเช่า6เดือน -1 ปี อัตราค่าเช่า2,001-3,000 บาท การเดินทางไปทำงาน/ศึกษาโดยรถส่วนตัว

2.  กลยุทธ์ทางการตลาดของอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะกายภาพด้านพนักงานตามลำดับ

3.  ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของอพาร์ทเมนท์ให้เช่า ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

4.  แนวทางในการพัฒนาอพาร์ทเมนท์ให้เช่าในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คือการจัดให้มีกล้องวงจรปิดระบบคีย์การ์ดอินเตอร์เน็ตไร้สาย เฟอร์นิเจอร์ให้บริการ ค่าประกันราคาห้องพักไม่สูงจนเกินไปสามารถผ่อนชำระได้ ที่ตั้งของอพาร์ทเมนท์อยู่ในทำเลที่เหมาะสมใกล้กับสถานที่สำคัญ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ มีความชัดเจนกระชับและทั่วถึง มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาห้องพักเพื่อดึงดูดลูกค้าพนักงานทุกคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและมีอัธยาศัยดี มีความอบอุ่นเป็นมิตรพูดจาสุภาพมีสวนหย่อมและมีรั้วล้อมเป็นส่วนตัวทำให้มีบรรยากาศน่าอยู่อาศัย การให้บริการและการแก้ปัญหาของผู้จัดการและพนักงานด้วยคุณภาพที่ดีรวดเร็ว

 

                   This purpose of the research was 1) to study the rent apartment behavior of the consumer in Muang district area ,Nakhon Ratchasima province.2) to study marketing strategy  and apartment development to rent process in Muang district area ,Nakhon Ratchasima province.3) to compare the opinion to marketing strategy  and apartment development to rent process in Muang district area ,Nakhon Ratchasima province, classified by personal factors .4) to study apartment development to rent process in Muang district area ,Nakhon Ratchasima province. The sample was 400 people who lived in the apartment in Muang district area,Nakhon Ratchasima province by accidental random sampling and the reliability was .87.The data was collected by questionnaires and interviewed 6 apartment  entrepreneurs in Muang district area ,Nakhon Ratchasima province. The data analysis was descriptive and used percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Sample),and F-test (One-way ANOVA).

                   The result of the research revealed that;

  1. The rent apartment behavior of the consumer in Muang district area ,Nakhon Ratchasima Province, the majority, they known the apartment by friends and cousins to introduce, the influence people towards rent was  yourself , the number of people in rent alone, 6 months – 1 year of rent period, rent fee 2,001-3,000 baht, getting to work / study by their own cars.
  2. Marketing strategy and apartment development to rent process in Muang district area ,Nakhon Ratchasima province, the overall of consumer had the opinion level at the high level, ranking in ascending order of mean; product, price, distribution channels, process, marketing promotion , physical qualification and officer respectively.
  3. The opinions to marketing strategy and apartment development to rent process in Muang district area,Nakhon Ratchasima province of the  different gender and occupation of consumers were not different. By the opinions to marketing strategy and apartment development to rent process in Muang district area, Nakhon Ratchasima province of the different education level and occupation of consumers were statistically significant difference at .05.

The apartment development to rent process in Muang district area ,Nakhon Ratchasima province should arrange the service of CCTV, key card system , Wi-Fi, furniture , guarantee fee, reasonable room rate that can  pay by installment, the location of apartment is suitable arear and nearby the significant place, the public relations had the clearly and thoroughly  information, room discount promotions for customer attractions, all officers have lively, warm, friendly, courteous and polite, has the private small park and fenced that has the inviting atmosphere, services and solutions of manager  and officers with good and fast quality. 

เอกสารฉบับเต็ม (Full)เฉพาะสมาชิกเท่านั้น