รายการบทความงานวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา
# เรื่อง เจ้าของผลงาน
1  วัฒนธรรมองค์การและการพัฒนาตนเองของครู ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ชญาดา ขุมทรัพย์
2  การจัดสวัสดิการของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แก่ครูโรงเรียนเอกชน ในระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เกษร บุริวัฒน์
3  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  อุดม พุ่มโพธิ์งาม
4  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  อารีย์ คนซื่อ
5  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  อัญชลี ลี้รัตนศิริ
6  การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  อนุวรรณ สิมลี
7  การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  สุริยา พันธุ์ธรรม
8  การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอชัยบาดาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  สุภาพ สุริยาอารักษ์
9  การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขตชุมแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25  สุขกัญญา มูลสัน
10  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  วันฤดี ดอกม่วง
11  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ศิริวรรณ บุตรพรม
12  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  วันเพ็ญ มั่นจิต
13  การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25  วรรณภา สอนเสนา
14  การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2  วชิรภัทร ศรีอุดวงศ์
15  ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  รัศมี พรหมบุตร
16  การพัฒนากิจการลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  รัชนีกร ยืนยาว
17  การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มะลิวรรณ แก้วมาตย์
18  การทำงานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  พุทธชาด ปลั่งสำราญ
19  การบริหารงานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  พิมลดา กล้าหาญ
20  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  พิเชษฐ พรหมพา

หน้า    1   2   Next