รายการบทความงานวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา
# เรื่อง เจ้าของผลงาน
1  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  วีระศักดิ์ จรบุรมย์
2  ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  วิริยะ บัวเมือง
3  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกรในเขต รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม ตำบลท่า ฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  วินัย อินมณี
4  การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  วิชิต นามลักษณ์
5  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยของประชาชน ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  มาลีรัตน์ ยอดแตง
6  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  ธนภัทร ชะเอม
7  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉวะ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  จันทร์ฉาย เรืองบุญ
8  ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยง ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  คำพรวน วิลาจันทร์
9  ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบมีส่วนร่วม ของผู้สูงอายุ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ไชยรันต์ มูลมณี
10  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  เขมจิรา ยะราไสย์

หน้า    1